Opnieuw vertraging compensatie rentederivaten

Opnieuw vertraging compensatie rentederivaten

Opnieuw vertraging compensatie rentederivaten

De Rabobank en ABN AMRO hebben opnieuw aangegeven dat zij er niet in slagen om al hun klanten, de op grond van het Uniform Herstelkader toegezegde aanbieding voor compensatie, voor het einde van het jaar toe te zenden. Volgens de Rabobank en ABN AMRO zou de vertraging ditmaal door de complexe geautomatiseerde systemen die zij gebruiken en het gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel worden veroorzaakt.

AFM akkoord met vertraging

Opmerkelijk genoeg is de Autoriteit Financiële Markten (de AFM), ter voorkoming van nog meer vertraging, akkoord gegaan met een aanpassing van het controleproces voor de Rabobank en ABN AMRO. In strijd met de gemaakte afspraken hoeven de Rabobank en ABN AMRO niet meer vooraf een aanbod door externe partijen te laten controleren, maar dienen de Rabobank en ABN AMRO het aanbod achteraf, nadat het aan de klant is toegestuurd, door externe partijen te laten controleren.

Op grond van het bovenstaande zou kunnen worden geconcludeerd dat de Rabobank en ABN AMRO worden beloond voor het eigen wanpresteren. De Rabobank en ABN AMRO zijn kennelijk niet in staat om de gemaakte afspraken na te komen, maar in plaats van juist de controle op deze partijen aan te scherpen wordt de controle minder scherp. Het wederom nalaten van de Rabobank en ABN AMRO om de gemaakte afspraken na te komen zou reden voor de AFM moeten zijn om de Rabobank en ABN AMRO onder verscherpt toezicht te plaatsen.

De vraag is dan ook welke gevolgen de huidige ontwikkelingen hebben voor klanten van de Rabobank en de ABN AMRO? De klanten van de Rabobank en ABN AMRO krijgen uiteindelijk aanbiedingen van de betreffende banken, welke aanbiedingen niet door externe partijen zijn gecontroleerd. Dit betekent dat de klanten van deze banken het aanbod nog beter dienen te controleren.

Vertraging roept vragen op

Het merendeel van de klanten van de banken is echter niet in staat om zelfstandig te beoordelen of dat het aanbod van de bank voldoet aan de in het Uniform Herstelkader gestelde eisen. Voormelde klanten zullen dan ook vaak gebruik dienen te maken van adviseurs. Wie gaat de kosten van voormelde adviseurs voldoen? Gaan de banken voormelde kosten voldoen?

Of is het de bedoeling dat de klanten wachten op de controle door de externe partijen voordat zij het aanbod van de banken accepteren? Hierdoor zou een eventuele tijdwinst weer ongedaan worden gemaakt. Bovendien is het de vraag of dat de banken hiertoe bereid zijn?

Tot op heden geeft de Rabobank klanten een termijn van twee tot vier weken om een aanbod te accepteren! Waarna de Rabobank de klanten ook nog informeert over het feit dat de controle door de externe partij na uitbetaling zal plaatsvinden.

Gezien het bovenstaande is dan ook de vraag wanneer op welke wijze de klanten worden geïnformeerd omtrent de controle door de extern deskundigen en op welke wijze de banken vervolgens met deze informatie omgaan. Verstrekken bijvoorbeeld de banken de achterliggende berekeningen bij het aanbod ook aan de klant?

Aanbod zelf controleren

De banken weigeren tot op heden de betreffende achterliggende berekeningen ten aanzien van de aanbiedingen, van zowel de definitieve aanbiedingen als de voorschotten, te verstrekken. De vraag is dan ook hoe een klant zelfstandig het aanbod van de banken dient te controleren. Dit te meer daar de vergoeding voor adviseurs in het Uniform Herstelkader is beperkt tot het advies van voor 1 januari 2017. Het zou de Rabobank en ABN AMRO sieren wanneer zij, vanwege de door hen veroorzaakte vertraging, coulanter zouden omgaan met de declaratie van adviseurskosten.

Ondanks de onduidelijkheid omtrent de kosten voor de beoordeling van het aanbod van de banken adviseert Sieben Advocaten de klanten van banken, welke een aanbod krijgen op grond van het Uniform Herstelkader, om het aanbod te (laten) controleren.

Sieben Advocaten veronderstelt namelijk dat de vertraging in de beoordeling van de rentederivaten door de banken niet wordt veroorzaakt door complexe automatiseringssystemen of door een gebrek aan personeel. Sieben Advocaten veronderstelt dat de vertraging wordt veroorzaakt door het feit dat dossiers ten aanzien van rentederivaten veelal niet op orde zijn.

In diverse dossiers hebben zowel de Rabobank als de ABN AMRO laten zien dat zij niet beschikken over een juist en volledig dossier. Niet zelden ontbreken in de adviesdossiers van klanten essentiële documenten. Wanneer voormelde documenten ontbreken is het in beginsel niet mogelijk om een aanbod conform het Uniform Herstelkader te formuleren.

Belangrijker nog, wanneer bovenvermelde documenten ontbreken kan hoogstwaarschijnlijk tevens worden geconcludeerd dat het advies aan de klant voorafgaand aan het verstrekken van het rentederivaat onjuist en/of onvolledig is geweest, waardoor de klant recht heeft op een schadevergoeding, welke mogelijk de door het Uniform Herstelkader voorgeschreven vergoeding overstijgt.

Heeft u ten aanzien van een rentederivaat een aanbod van de bank ontvangen? Sieben Advocaten adviseert u graag over uw positie en komt zo nodig voor u in actie. Aarzel niet en neem contact op met een van onze specialisten voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

©

2018

Sieben Advocaten – Oprecht geïnteresseerd

vennootschapsrecht en ondernemingsrecht | financieel recht | vastgoedrecht |

Terug naar overzicht